Демократична България-Варна: Общината да предприеме стъпки за придобиване на имотите в Морската градина

15.12.2020

Община Варна да придобие държавните и незастроенитe частни имоти на територията на Морската градина (Приморски парк) – такъв проект на решение днес внесоха в Общинския съвет представителите на Демократична България.

Съветниците предлагат общината да се възползва от дадената в Закона за общинската собственост възможност за изкупуване или замяна на частните имоти, както и да поиска да ѝ бъдат безвъзмездно прехвърлени имотите държавна собственост. Те се мотивират с факта, че приетият през 2012 г. Общ устройствен план на Варна предвижда изграждане на Приморски парк на цялата територия край морето, от басейн „Приморски“ до Резиденция „Евксиноград“. Напоследък обаче зачестяват случаите на строителство, замаскирано като ремонтни работи, или на различни самоуправни действия от собственици на частни терени на територията на парка, при които се унищожават зелените площи.

Съветниците изтъкват, че от една страна е налице бездействие на контролните органи, когато се унищожава парковата среда, от друга – собственици подават жалби за ограничаване на правото им да се разпореждат с имотите си. Наред с това държавните имоти в парка са занемарени.

Затова от Демократична България предлагат Общинският съвет да възложи на кмета на Варна да предприеме незабавни действия за реализиране на предвидения още през 2012 г. с ОУП на Варна Приморски парк, включително и чрез безвъзмездно придобиване на имоти държавна собственост. Те искат от кмета актуална справка за общинските имоти, годни за продажба или замяна по реда на Закона за общинската собственост. Според предложението кметът следва да предостави и актуална справка за всички частни имоти на територията на Приморския парк, както и постъпилите до момента искания от собственици за разрешителни за строителни и ремонтни дейности, изграждане на масивни огради и др. Според проекта на решение Общинският съвет задължава кмета да започне да изпълнява задълженията си по ЗУТ и да предоставя ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на Варна, който да включва оценка на въздействието му или предложения за промени, ако такива се налагат за осигуряване на по-добра среда за живот в града.

С предложението съветниците на Демократична България целят не само спазването на приетия преди осем години Общ устройствен план, но и да бъдат  справедливо обезщетени собствениците, чиито терени да бъдат заменени с годни за застрояване общински имоти или да бъдат изкупени по взаимно приемлива пазарна цена. Според тях, ако общината поеме собствеността върху държавните имоти в парка, това ще осигури по-добрата им поддръжка в бъдеще. Според съветниците от Демократична България, придобиването и облагородяването на предвидените от ОУП територии, отредени за Приморски парк, ще доведе до значително подобряване на жизнената среда и условията за отдих и спорт на повече от 350 000 варненци.

ДО ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ
ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВАРНА
ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
Г-Н ТОДОР БАЛАБАНОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
от група „Демократична България“в Общински съвет – Варна

Относно: Придобиване от Община Варна на държавни и незастроени частни имоти на територията на „Приморски парк“, в границите му, определени с Общия устройствен план на Варна

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл. 31, ал. 1  от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Варна, предлагаме на вашето внимание следния проект за РЕШЕНИЕ:

На основание чл. 8, чл. 21, ал. 4, 5 и 6 и чл.34 от Закона за Общинската собственост и в съответствие с разпоредбите  на чл.1, чл.1а, б и в, и чл.4 от Наредбата на Общински Съвет – Варна за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, както и в изпълнение на Стратегията за управление на общинската собственост на Община Варна за периода 2019 г. – 2023 г., приета с решение № 86-2 по Протокол № 4/11.02.2020 година, Общински Съвет – Варна

РЕШИ:

1.     Възлага на Кмета на Община Варна да предприеме незабавни действия за реализиране на Приморски парк, така както е определен с ОУП на Варна, включително и за безвъзмездно придобиване по реда на чл. 21, ал. 6 от ЗОС и Закона за държавната собственост на държавните имоти на територията на парка.
2.     Възлага на Кмета на Община Варна да предостави на Общински съвет Варна актуална справка за всички частни имоти на територията на Приморски парк Варна, в границите утвърдени с Общия устройствен план на Варна. Към списъка да бъдат приложени всички постъпили от собствениците им до момента искания за разработване или одобрение на подробни устройствени планове, визи за проектиране, разрешения за ремонтни дейности и строеж, изграждане на масивни огради и други строителни мероприятия.
3.     Възлага на Кмета на Община Варна да включи в предложението си за Годишна програма на Общински съвет – Варна за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2021 година, актуален списък с имоти частна общинска собственост, годни за продажба или замяна с незастроени частни имоти на територията на Приморски парк – Варна, по реда на чл. 21, ал.4 и ал.5 от Закона за общинската собственост.
4.     Задължава Кмета на Община Варна да представя  в Общинския съвет ежегоден доклад за изпълнението на общия устройствен план на Варна, изискуем по чл. 127, ал. 9 от Закона за устройство на територията, който да включва оценка на въздействието му или предложения за промени, ако такива се налагат, с оглед осигуряване на по-добра жизнена среда за гражданите на Варна.

МОТИВИ:

I.  ПРИЧИНИ ЗА ВНАСЯНЕ НА ПРОЕКТА ЗА  РЕШЕНИЕ:
1.     Почти цялата територия между морския бряг, северно от басейн „Приморски“ и ограничена от запад – югозапад от булевардите „Приморски“, „Цар Освободител“ и „Княз Борис I”, завършваща на север при резиденция „Евксиноград“ е отредена за зелени площи и озеленяване, предназначена за „парк“ и е обозначена според Общия устройствен план на Варна като ПРИМОРСКИ ПАРК.
2.     Зачестилите случаите на самоуправни действия от страна на частни собственици, свързани с унищожаване на растителност и зелени площи в Приморски парк;
3.     Извършването строителни дейности, замаскирани като ремонтни, без разрешение за строеж;
4.     Бездействието  от страна на контролните органи на Община Варна, РДНСК и правоохранителните институции, по отношение на множеството сигнали от граждани и общински съветници за унищожаване на парковата среда.
5.     Жалби от страна на собственици на имоти свързани с ограничаване на правото им на собственост и разпореждане.
6.     Пълно неглижиране и занемаряване на имотите държавна собственост и ограниченият достъп до тях за гражданите на Варна.
7.     Презастрояване на града, без съпътстващо изграждане на пътна, електро и ВиК инфраструктура, паркоместа и озеленяване.

II. ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА ЗА РЕШЕНИЕ:
1.     Общият устройствен план на Варна е приет през 2012 година. Той предвижда изграждане на Приморски парк на цялата територия край морето, от басейн „Приморски“ до Резиденция „Евксиноград“.
2.     Разширяване на Приморски парк извън границите на т.нар. Историческо ядро на Морската градина, обогатяване на зелената система и респективно повишаване на качеството на живот на варненци.
3.     Поетапно, справедливо обезщетяване на собствениците на частни имоти в рамките на няколко години, чрез замяна с общински имоти, годни за застрояване или закупуване по взаимно приемлива пазарна цена.
4.     Осигуряване на поддръжка за изоставените държавни имоти и предоставяне на свободен достъп на гражданите до тях.
5.     Ликвидиране на дългогодишен проблем, свързан както с изпълнението на Общия устройствен план, така и със свободното упражняване на правото на собственост и разпореждане от страна на гражданите.
6.     Задоволяване на належащата обществена потребност на варненци от разширяване на зелената система, парковата среда и местата за спорт и отдих на града.

III. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
1.     Придобиването на държавните имоти ще бъде извършено безвъзмездно, по реда на чл. 21(6) от ЗОС или чрез замяна с равностойни имоти, собственост на Община Варна.
2.     Придобиването на незастроени частни имоти ще бъде извършено възмездно и поетапно, при желание от страна на техните собственици, чрез замяна или заплащане, осигурено от продажба на общинска собственост и бюджетни постъпления на Община Варна.
3.     Развитието и поддръжката на придобитата собственост, ще бъде обезпечено, чрез участие в европейски и републикански програми за финансиране и собствени средства на Община Варна.

IV: ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕДЛАГАНОТО РЕШЕНИЕ:
1.     Приемането и осъществяването на предлаганото Решение ще доведе до безспорното задоволяване на огромния обществен интерес от разширяване на парковата среда и значително подобряване на условията за спорт и отдих сред гражданите и гостите на Варна.
2.     На собствениците на реституирани имоти в Приморски парк  ще бъде предоставена реална възможност за справедливо обезщетение и разпореждане с него.