Демократична България – Варна поиска областният управител да върне решението за акциите на Пловдивския панаир

17.12.2021

Съветниците от групата на Демократична България в Общински съвет – Варна се срещнаха днес с областния управител Марио Смърков, за да връчат и обсъдят мотивите на искането им за спиране на решението нa местния парламент за прехвърляне на акциите на Пловдивски панаир, взето на сесията преди седмица.

В искането, което е дълго седем страници, се посочва, че е налице нарушение на чл. 35 от АПК, според който индивидуалният административен акт се издава, след като се изяснят фактите и обстоятелствата от значение за случая. Като неизяснени остават причините за неспазването на решението на общинския съвет от 02.05.2017 г., според което акциите е трябвало да бъдат върнати на държавата. Липсва каквато и да е информация относно това дали решението е изпълнено или не, съответно липсва правна обосновка за отмяна на дарение, ако решението е изпълнено и обратно – ако не е. Не е представена и никаква информация, опровергаваща разпореждането. Това поставя редица въпроси и относно действителността на тази евентуална сделка, при така взетото решение на 10.12.2021 г. и едновременно неизпълнено реше на ОбС от 02.05.2017г. Съветниците от Демократична България считат, че решението следва да бъде отнесено за разглеждане пред компетентния Административен съд.

В искането за спиране на решението е посочено и че в материалите към предложението за решение са налични две противни една на друга юридически тези – от една страна има писмо от Министерството на икономиката, което посочва че прехвърлянето на акции би представлявало скрита приватизация, а от друга – юридическо становище на доверен адвокат към общински съвет в точно обратната посока.

Не са ясни и последиците от апорта като икономически ефект – не е направен обстоен анализ на финансовото състояние на „Пълдин Инвест“ АД. Благодарение на акциите, които община Варна има в “Международен панаир Пловдив” “Пълдин Туринвест” АД ще стане собственик на 79.3 % от “Международен панаир Пловдив” АД, което осигурява на Георги Гергов квалифицирано мнозинство при вземането на решения в Общото събрание на акционерите му. Липсва изготвена предварителна оценка от страна на Общ Варна за съпоставяне на стойността на отчуждените акции при тяхното апортиране и новопридобитите такива акции от дружеството Пълдин Туринвест АД след апорта. При извършване и изготвяне на такава ценова съпоставка, щеше да се прецени каква е икономическата обоснованост за апортирането им, а при липсва на такава то би довело до нищожност на сделката по апорт и прикрито дарение, още повече че срещу апорта на е получена равностойна насрещна престация, а се предвидждат само и едниствено бъдещи дивиденти, което не е равнозначно на насрещна престация.

Съветниците от Демократична България посочват също, че компрометирана процедурата на гласуване на Решението. Сесията на 10.12.2021 г. се проведе в режим „онлайн“, изцяло в нарушение на чл. 28а ЗМСМА, тъй като не е налице никоя от хипотезите на цитираната норма „При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания“. Видно от You Tube запис на заседанието в частност гласуването по това решение, образ не се излъчва, а звукът е под всякаква критика, което поставя под съмнение, че гласовете зад кадър са именно на правоимащите общински съветници, както и дава възможност един общински съветник(или друг човек) да гласува от името и чрез таблетите на няколко свои колеги, без тяхно присъствие и съгласие. Записът може да бъде видян тук.

ИСКАНЕ от Общинските съветници от групата „Демократична България“ при общински съвет Варна.